ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها Avastin Indication

موارد استفاده داروی آواستین و ترکیب با سایر داروها

سرطان روده بزرگ متاستاتیک (mCRC)

داروی آواستین برای درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک (mCRC) در موارد زیر مورد تایید قرار گرفته است:

  • درمان خط اول یا دوم همراه با شیمی درمانی مبتنی بر فلوروراسیل وریدی
  • درمان خط دوم در صورت استفاده از شیمی درمانی مبتنی بر فلوروپیریمیدین (همراه با ایرینوتکان یا اگزالی پلاتین) بعد از پیشرفت سرطان، پس از درمان خط اول شامل آواستین

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها

مصرف آواستین پس از جراحی به عنوان درمان اصلی در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ که به سایر قسمت های بدن گسترش نیافته، مورد استفاده قرار نمی گیرد.

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها

سرطان سلول غیرکوچک ریه (nsNSCLC)

آواستین، در ترکیب با کاربوپلاتین و داروی پاکلیتاکسل، برای درمان سرطان پیشرفته ی سلول غیر کوچک ریه (NSCLC) در افرادی که شیمی درمانی برای بیماری پیشرفته خود دریافت نکرده اند، تأیید شده است.

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها

گلیوبلاستوما (GBM)

آواستین برای درمان گلیوبلاستوما (GBM) در بیماران بزرگسالی که سرطان آنها پس از درمان قبلی (عود کننده یا rGBM) پیشرفت کرده است، تأیید شده است.

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها

سرطان کلیه متاستاتیک (mRCC)

آواستین در ترکیب با اینترفرون آلفا، جهت استفاده برای درمان سرطان کلیه متاستاتیک (mRCC) مورد تأیید قرار گرفته است.

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها

سرطان پیشرفته دهانه رحم (CC)

آواستین، در ترکیب با پاکلیتاکسل و سیس پلاتین یا پاکلیتاکسل و توپوتکان، برای درمان سرطان مداوم، عود کننده یا متاستاتیک دهانه رحم تأیید می شود.

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها

سرطان تخمدان (OC)

آواستین، همراه با کاربوپلاتین و پاکلیتاکسل و به دنبال آن آواستین به تنهایی، برای درمان بیماران مبتلا به تخمدان اپیتلیال پیشرفته (مرحله III یا IV) پس از جراحی اولیه استفاده می شود.

دانستنی مفید:

نقش تکاملی درمان های ترکیبی داروهای کیترودا به همراه استیوارگا و همچنین تسنتریک به همراه آوستین

آواستین، در ترکیب با پاکلیتاکسل، دوکسوروبیسین لیپوزومی پگیله یا توپوتکان، برای درمان تخمدان اپیتلیال مکرر، لوله رحم یا سرطان صفاقی مقاوم به پلاتین (prOC) در زنانی که بیش از دو مرتبه شیمی درمانی قبلی دریافت نکرده اند، تایید شده است.

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها

آواستین در ترکیب با کاربوپلاتین و پاکلیتاکسل یا با کاربوپلاتین و جم سیتابین و به دنبال آن آواستین به تنهایی، برای درمان بیماران مبتلا به تخمدان اپیتلیال مکرر حساس به پلاتین، لوله رحمی یا سرطان صفاقی اولیه (psOC) تأیید شده است.

سرطان هپاتوسلولار (HCC)

آواستین، همراه با آتزولیزوماب، برای درمان بیماران مبتلا به کارسینوم هپاتوسلولار غیر قابل برداشت یا متاستاتیک (HCC) که درمان سیستمیک قبلی دریافت نکرده اند، تایید داده شده است.

تاثیر ترکیب داروی آواستین بروی سرطان ها