ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

تایید استفاده از کیترودا در درمان سرطان پوست در آمریکا

تایید استفاده از کیترودا در درمان سرطان پوست در آمریکا

داروی کیترودا محصول ایمنی درمانی شرکت MSD است که مجوز استفاده در درمان برخی بیماران مبتلا به دومین سرطان پوست غیر ملانومای شایع یعنی سرطان کارسینومای سلول سنگفرشی جلدی پیشرفته (cSCC) را دریافت نموده است.

این تاییدیه بر پایه داده های بدست آمده از دومین تحلیل موقت آزمایش فاز دو KEYNOTE-629 می باشد که در آن بیماران مبتلا به کارسینومای سلول سنگفرشی جلدی پیشرفته (cSCC) عود کننده یا متاستاتیک یا پیشرفته موضعی شرکت نموده اند. در این آزمایش بیماران مبتلا به بیماری های خود ایمنی یا بیماری هایی که نیاز به سرکوب سیستم ایمنی دارند, شرکت نکرده اند.

عوارض جانبی داروی کیترودا چیست؟

 کیترودا و سرطان پوست

نتایجی که کیترودا(پمبرولیزوماب) در این آزمایش نشان داد عبارتند از نرخ پاسخ قابل اندازه گیری(ORR) 50 درصد, از جمله نرخ پاسخ کامل (CR) 17 درصد و نرخ پاسخ جزئی(PR) 33 درصد در بیماران مبتلا به cSCC موضعی پیشرفته.

در میان بیمارانی که به درمان با کیترودا پاسخ داده اند, 81 درصد دوره پاسخ (DoR) 6 ماهه یا بیشتر و 37 درصد دوره پاسخ 12 ماهه یا بیشتر داشتند.

دانستنی مفید:

چگونه داروی کیترودا به درمان سرطان کمک می کند؟

طبق گفته ویکی گودمن نایب رییس آزمایشگاه های تحقیقاتی مرک (Merck), دریافت این مجوز خبر بسیار خوبی برای این دسته از بیماران است و نشاندهنده تعهد بیشتر شرکت مرک به جامعه بیماران مبتلا به سرطان پوست می باشد. کیترودا تاثیر معنا داری در درمان بیماران مبتلا به کارسینومای سلول جلدی سنگفرشی پیشرفته موضعی یا عودکننده و یا متاستاتیک که از طریق جراحی یا رادیوتراپی قابل درمان نیستند, از خود نشان داده است. این موضوع بیانگر تقویت نقش کیترودا در درمان این نوع سرطان بعنوان دومین سرطان شایع غیر ملانومای پوستی می باشد.

استفاده از کیترودا در درمان سرطان پوست

سفارش و خرید داروی کیترودا