آمیودارون Amiodarone

نام های تجاری: آمیوفارم کردابیت آمیودارون بایو اینداستریا ال.آی.ام آمیودارون هیکما کوردارون آمیودارون-هاملن آمیودارون هیدروکلراید پاسرون (بیشتر)

موارد مصرف


آمیودارون در آریتمی قلبی مانند فیبریلاسیون بطنی (VF)، فیبریلاسیون دهلیزی و تاکیکاردی بطنی بدون نبض پس از دادن شوک سوم در الگوریتم احیاء پیشرفته قلبی (و همچنین تاکی کاردی بطنی با نبض و پایدار) کاربرد دارد. در بیماران مبتلا به WPW نیز ممکن است این دارو تجویز شود. آمیودارون در درمان پرکاری تیروئید هم به کار می‌رود.

سبب اتساع عروق محیطی می شود.این عمل در تجویز داخل وریدی برجسته بوده و ممکن است، در ارتباط با حلال دارو باشد.

موارد منع مصرف


اختلال شدید عملکرد گره سینوسی - دهلیزی (SA)
بلوک AV درجه دوم و سوم
برادیکاردی همراه با همودینامیک ناپایدار

موارد احتیاط مصرف


نارسایی قلبی، توجه به کاهش فشارخون ناشی از محلول نگهدارنده آمیودارون.

اثرات جانبی حاد


افت فشارخون، دیس ریتمی شامل کمپلکس نابجای بطنی (PVC)

مکانیسم اثر


آمیودارون جزو داروهای کلاس سه آنتی آریتمیک است و با طولانی کردن فاز سه پتانسیل عمل سلولهای قلبی عمل میکند . البته آثار داروهای ضد آریتمی کلاسهای Ia ، II و IV را نیز دارد. در درمان پرکاری تیروئید مانع تبدیل محیطی t4 به t3 میشود.

افزایش مدت زمان پتانسیل عمل و دوره تحریک ناپذیری


کاهش تخلیه الکتریکی گره سینوسی و افزایش فواصل PR و QT
اثر روی کانالهای سدیم، پتاسیم و کلسیم
مهار تحریک سمپاتیک

منبع

wikipedia

با قوانین سین سا موافقم.