آنی سیندیون Anisindione

منبع

wikipedia

 

با قوانین سین سا موافقم.